Skarga na głośną muzykę? Zakłócanie miru domowego? Głośne hałasy w ciągu dnia? Co z tym zrobić?

Każdy z nas chce wracać do swojego mieszkania i czuć się bezpiecznie i się zrelaksować po pracy. Niemniej każdego roku w Polsce mir domowy jest naruszany kilka tysięcy razy. Każdy powinien znać przepisy regulujące te kwestie, gdyż mają one kluczowe znaczenie, między innymi z punktu widzenia prawa do własności.

Czym jest mir domowy? Jakie prawa, a jakie obowiązki ma w związku z nim właściciel danej nieruchomości?

Nie zawsze odpowiednia izolacja akustyczna czy dodatkowo wzmocnione drzwi zewnętrzne zapewniają wystarczającą ciszę wewnątrz mieszkania. Zdarza się, że hałaśliwi sąsiedzi, odgłosy dobiegające z klatki schodowej czy rozlegająca się w budynku muzyka skutecznie uprzykrzają życie. Wiele osób w takich sytuacjach podnosi temat zakłócania porządku lub miru domowego.

Mirem domowym określa się prawo każdego lokatora do niezakłóconego korzystania z lokalu, mieszkania lub domu. Co ciekawe, tę kwestię reguluje kodeks karny, uznający w art. 193 prywatność i spokój za dobro osobiste. Mir domowy w Polsce dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości, ale każdego użytkownika dysponującego prawem dostępu do niej.

Na czym polega zakłócenie miru domowego? Co to jest zakłócanie spokoju dziennego?

Zakłócanie spokoju w ciągu dnia zostało uregulowane w art. 51 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim kto "krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Osoba, która dopuszcza się takiego wykroczenia pod wpływem alkoholu, czy też narkotyków lub działanie ma charakter chuligański także może zostać skazana na karę aresztu, ograniczenia wolności, grzywny."

W jakich sytuacjach można zgłosić naruszenie miru?

Zakłócanie spokoju dziennego uregulowane jest także w przepisach prawa cywilnego. Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Powyższy przepis określił granice korzystania ze swojego prawa własności w ramach zasad współżycia społecznego, czyli w ramach zasad uczciwości, przyzwoitości i poprawności w stosunkach sąsiedzkich. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. (sygn. akt III CZ 55/13) wskazał, że istota art. 144 k.c. polega na tym, że nakłada on na właściciela nieruchomości ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, tak aby sposób wykonywania prawa własności nie oddziaływał ponad przewidzianą w nim miarę na nieruchomości sąsiednie. Stanowi on źródło obowiązku właściciela nieruchomości powstrzymania się od takiego wykonywania swego prawa, które byłoby sprzeczne z treścią tego przepisu.

Poszkodowanemu właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje ochrona na podstawie art. 144 w zw. z art. 222 § 2 k.c. Zgodnie z art. 222 § 2 k.c. właścicielowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz o zaniechanie naruszeń. Roszczenie skierowane powinno być przeciwko każdemu, kto naruszy własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą.

Remont mieszkania w niedzielę? Remont mieszkania w święta?

Według prawa budowlanego możemy dokonać prac remontowych w budynku już istniejącym. Nie potrzebujemy dodatkowego pozwolenia, jeżeli budynek nie jest wpisany w rejestr zabytków. Według standardowego regulaminu spółdzielni i dla ogólnego dobrego międzysąsiedzkiego samopoczucia remonty powinny być przeprowadzane w godzinach od 8:00 do 20:00. Nie mniej te godzin bardzo często nie są przestrzegane. Polskie prawo nie zabrania remontowania mieszkania w niedzielę. Inaczej sprawa ma się w ustawowe święta kościelne i państwowe. W tych dniach obowiązuje całkowity zakaz . Dotyczy się to również głośnej muzyki. Jest zakaz puszczania głośnej muzyki w święta kościelne i państwowe. Za takie zachowanie możemy dostać mandat.

Gdzie możemy szukać pomocy, gdy ktoś naruszy nasze bezpieczeństwo w domu? 

W pierwszej kolejności powinniśmy się zgłosić do dzielnicowego lub najbliżej jednostki policji. Naruszenie miru domowego jest przestępstwem ściganym z urzędu, jednak osoba poszkodowana musi zgłosić ten fakt na policji i złożyć wniosek o ściganie sprawcy. Ma na to aż 5 lat, zanim czyn się przedawni. Na tej podstawie służby mogą wszcząć dochodzenie, bazując na przepisach Kodeksu Karnego. Po stronie organów państwowych pozostaje także wniesienie do sądu aktu oskarżenia.

Jest bardzo dużo orzeczeń sądowych, gdzie o orzeczenie kary za zakłócanie miru domowego i zakłócanie hałasu (KK, art. 193). Kara grzywny może wynieś do 5 tys. zł. Zdarza się, niestety, że w przypadku miru domowego naruszenie jest postrzegane jako przestępstwo o niskiej szkodliwości społecznej, co skutkuje umorzeniem postępowania, zawieszeniem wykonania kary lub odstąpieniem od jej wymierzania.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, możesz także wytoczyć sprawcy postępowanie cywilne w związku z naruszeniem dóbr osobistych. Taką możliwość przewidują zapisy odnoszone do miru domowego w kodeksie cywilnym. Wykorzystuje się w kontekście miru domowego KC art. 24 głoszący, że: „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków” oraz „jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

 Opublikowano: 01/01/2023