Mobbing i dyskryminacja. Czym się różnią i co zrobić kiedy jesteś nierówno traktowany

Przez mobbing w pracy w świetle przepisu art. 943 § 2 Kodeksu Pracy należy rozumieć sytuacje, w której to pracownik jest długotrwale nękany lub zastraszany wywołując u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub działania i zachowania mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolację lub eliminację z zespołu współpracowników. Mobbing nie jest dyskryminacją. Dyskryminacja występuje wtedy, gdy pracownik traktowany jest gorzej od innych z różnych przyczyn które posiadają cechy prawnie chronione (np. płeć, niepełnosprawność etc.), może być zachowaniem jednorazowym. Oba te zjawiska są niedopuszczalne. Prawo inaczej jednak podchodzi do kwestii udowodnienia winy. Przy mobbingu osoba, która stawia zarzut musi udowodnić, że była mobbingowana. Natomiast w przypadku dyskryminacji, to pracodawca udowadnia, że nie doszło do nierównego traktowania lub różnicując uprawnienia pracownicze stosował inne obiektywne kryteria.