Rozwód z adwokatem czy bez? Co jest ważne przy rozwodzie? Ile kosztuje rozwód?

Sprawy rozwodowe zaliczają się do tych, które są najbardziej nieprzyjemne – i to dla obu stron procesu. Jest to to długotrwały proces, w którym pojawiają się skrajne emocje. W końcu rozwód najczęściej kończy pewien wspólny etap, który w niektórych przypadkach trwał nawet i kilkadziesiąt lat. Nie sposób więc przez cały proces bez żadnych emocji, a czasami również i bez zażartych kłótni czy przysłowiowego "obrzucania się błotem" na sali sądowej.

Konsultacje z adwokatem podczas rozprawy rozwodowej

Wiele osób zastanawia się, czy zatrudnić prawnika rozwodowego, a może spróbować rozwieść się "na własną rękę". Każde małżeństwo jest inne, więc nie ma jednej skutecznej porady odnośnie rozwodu. Wiele małżeństw ma wspólne małoletnie dzieci, inne dzieci nie posiadają. Strony mogą np. nadal mieszkać ze sobą lub wprost przeciwnie – mieszkać osobno, nie prowadzić razem gospodarstwa domowego. Jeśli do samego końca panuje niezgoda wśród małżonków, sprawa rozwodowa może przybrać również formę bardzo skomplikowanego procesu. To, jak on się potoczy, uzależnione jest od indywidualnych cech każdego małżeństwa. 

Z art. 5 KPC nie wynika powinność sądu o charakterze ogólnego obowiązku do udzielania w każdym wypadku pouczeń osobom stającym przed sądem, tylko dlatego, że występują bez zawodowego pełnomocnika. Udzielenie pouczenia musi być w danej sytuacji uzasadnione, zależy od oceny i uznania sądu. Kiedy występujesz samodzielnie, bez adwokata, jako strona sprawy o rozwód musisz stosować się do wymogów formalnych określonych w przepisach procedury cywilnej. Oznacza to, że twoje pisma procesowe, składane wnioski na rozprawach i po za nimi, a także wypowiedzi do sądu i pytania zadawane świadkom muszą spełniać takie same wymogi, jakie nakłada się na adwokata.

Jakie czynności trzeba wykonać podczas sprawy rozwodowej?

Jest kilka czynności, które należy wykonać w sprawie o rozwód. Oczywiście nie jest to wyczerpująca lista, bo każda sprawa jest inna, a wymagania niektórych sędziów czasem zaskakują również adwokata i zmuszają do konsultowania określonego przypadku z innymi prawnikami. Jednak za całą pewnością powinieneś być gotowy na większą część przypadków z tej listy:

 • Należy przygotować poprawny pod względem formalnym pozew o rozwód, albo odpowiedź na pozew o rozwód. Pamiętaj, czas na przygotowanie pozwu o rozwód jest nieograniczony, to na sporządzenie odpowiedzi na pozew o rozwód masz tylko 14 dni.
 • Do przygotowanych pism procesowych należy przygotować odpowiednie załączniki, a także złożyć wymagane prawem odpisy pism i załączników.
 • Przygotować wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów lub kontaktów z dziećmi, odpowiedź na taki wniosek.
 • Wziąć udział w rozprawie przed sądem, na której należy ustnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie oraz ustosunkować się do twierdzeń i żądań przeciwnika.
 • Zapoznać się z orzeczeniami Sądu Okręgowego we Wrocławiu (albo innego sądu okręgowego), które zapadały w sprawach o rozwód i poszukać przypadków podobnych do obecnej sprawy.
 • Prawidłowo sformułować żądanie w przedmiocie sposobu rozwiązania małżeństwa, wysokości należnych alimentów oraz zasad sprawowania opieki i władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz uzasadnić żądanie przytaczając niezbędne twierdzenia oraz fakty na ich poparcie (np. dowody co do zdolności zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do zapłaty alimentów i uzasadnionych potrzeb uprawnionego).
 • W określonych przez sąd terminach odpowiadać na wszelkie pisma sądowe, w tym dotyczące braków formalnych pism procesowych, alternatywnych metod rozwiązywania sporu itp.
 • Przedstawiać na żądanie sądu odpowiednie dokumenty jak np. akty z urzędu stanu cywilnego, deklaracje podatkowe, projekt porozumienia wychowawczego, wyciągi z rachunków bankowych itp.
 • Posiadać przygotowane i posegregowane kserokopie wszystkich pism i dowodów złożonych do sądu, żeby na rozprawie być gotowym do udzielenia sędziemu wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące treści i znaczenia złożonych przez Ciebie dokumentów.
 • Określić dokumenty, w których posiadaniu jest druga strona, a ich przedstawienie w sądzie będzie miało znaczący wpływ na wynik sprawy.
 • Określić tezy dowodowe, które zamierza się wykazać powołując dowód z przesłuchania świadków oraz przesłuchać ich przed sądem.
 • Pamiętać o wymaganych opłatach sądowych. Opłaty uiszcza się w kasie Sądu Okręgowego lub wykonać przelew na rachunek Sądu i załączyć potwierdzenie wpłaty.

Kiedy nie jest potrzebny adwokata do sprawy o rozwód

 • Jesteś dobrze zorganizowany.
 • Potrafisz zapanować nad porządkiem w mnożących się papierach dotyczących sprawy rozwodowej.
 • Wykonujesz zawód związany z pisaniem (urzędnik, dziennikarz, nauczyciel) lub masz wyższe wykształcenie. Będzie potrzebne przy pisaniu pism do sądu i przeciwnej strony.
 • Nie masz problemów ze zrozumieniem języka urzędowego.
 • Potrafisz uzyskać z urzędów dokumentację potrzebną do sprawy rozwodowej. M.in. są to akty z urzędu stanu cywilnego, deklaracje podatkowe, wyciągi z rachunków bankowych, odpisy ksiąg wieczystych.
 • Posiadasz doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych, bez oporów zabierasz głos w towarzystwie, jesteś wstanie dyskutować, bronić swoich racji.
 • Masz doświadczenie w zakresie negocjowania i możesz bez stresu dyskutować z adwokatem strony przeciwnej, biegłym czy kuratorem sądowym, bez ulegania presji i bez poczucia niższości.
 • Masz sporo wolnego czasu i możesz przygotować odpowiedź na pisma z sądu czy przygotować niezbędne dokumenty.
 • Rozumieć przepisy dotyczące zasad przyznawania alimentów, kontaktów i opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej oraz pouczenia sędziego w tym zakresie, a do tego przeczytałeś mojego bloga od deski do deski.

Większość osób nie pisała pozwu do sądu. Z tego powodu można bardzo łatwo nie zamieścić w nim istotnych rzeczy.

Koszty adwokata w procesie o rozwód

Warto wiedzieć, że w trakcie rozwodu mogą pojawić się inne wydatki. Może to być koszt wywiadu kuratora rodzinnego, koszt uzyskania dokumentów lub powołanie biegłego wydającego opinię w sprawie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, czyli tzw. opinia OZSS. Koszt dokumentów to rząd kilkudziesięciu złotych, natomiast koszt opinii OZSS waha się od 600 do nawet 1000 zł. Opłaty sądowe kształtują się następująco:

 • rozwód lub separacja – 600 zł
 • alimenty – bezpłatnie
 • podział majątku – 1000 zł
 • stwierdzenie nabycia spadku – 40 zł
 • naruszenie posiadania – 200 zł

Małżonek, który spowodował rozkład pożycia małżeńskiego i został uznany za wyłącznie winnego rozwodu w orzeczeniu kończącym postępowanie, zostanie obciążony kosztami przez Sąd. Koszty adwokata przy rozprawie o rozwód są rzędu od 2000 do 3000 zł. Mogą też być wyższe, kiedy do sprawy dołączony będzie wniosek o podział majątku lub obowiązek alimentacyjny albo alimenty dla strony przeciwnej. Tutaj zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

Co do zasady wynoszą one:

 • przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł – 90 zł;
 • 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W oddzielnym rozporządzeniu uregulowane są opłaty za czynności radców prawnych.

Dla przykładu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o: 

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – stawka minimalna to 720 zł;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa ‒ 720 zł; 
 • przysposobienie ‒ 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka ‒ 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia ‒ 480 zł;
 •  rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym ‒ 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami ‒ 720 zł;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ‒ 120 zł. 

Kto na rozprawie o rozwód? Radca prawny czy adwokat?

Oba tytuły zawodowe co do zasady przysługują osobom, które ukończyły pięcioletnie studia prawnicze, trzyletnią aplikację adwokacką lub radcowską, po czym zdały egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskały wpis na listę radców prawnych lub adwokatów. Niemniej radca prawny nie będzie mógł reprezentować bezpośrednio na sali Sądu.

 

Opublikowano: 01/01/2023