Czym jest Kancelaria Komornika Sądowego? Jak działa Komornik Sądowy?

Niejednokrotnie spotykacie się Państwo w swoim życiu z sytuacjami gdzie, aby odzyskać należne Państwu pieniądze potrzebować będziecie profesjonalnej pomocy w egzekucji wyroków sądów powszechnych. W takich przypadkach najlepiej skorzystać z fachowych, profesjonalnych porad i usług w zakresie egzekucji długu, świadczonych przez doświadczonych i skutecznych komorników sądowych.

Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:

 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiającego uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników.
 • OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników.
 • Elektronicznego systemu sądowego (e-sąd / EPU) – umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.
 • PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – systemu umożliwiającego poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika.
 • Bazy PESEL /Pesel Net CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – systemu umożliwiającego uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.
 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych umożliwiającego ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie wykonuje następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
 • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Pytania

Jak znaleźć komornika sądowego?
Ile może zająć komornik sądowy na koncie?
Ile wynosi kwota wolna od zajęcia?
Czy komornik może zająć 500+, alimenty lub świadczenie rodzinne?
Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika?
Czy komornicy działają skutecznie?
Co jeśli komornik nie ma z czego ściągnąć długu?
Co to jest umorzeniu postępowania egzekucyjnego?
Ile kosztuje wynajęcie radcy prawnego?

Ceny zależą od takich czynników, jak specjalność sprawy, doświadczenie radcy prawnego, aktualne obciążenie pracą jak i miejscowość. Konsultacja z radcą prawnym może wynosić od 100 zł do 400 zł lub więcej. Zdarza się, że pierwsze spotkanie z prawnikiem odbędzie się za darmo, prawdopodobnie jednak na takiej poradzie dostaniemy odpowiedź tylko na pytania dotyczące samego prawa. Prawdopodobnie nie uzyskamy konkretnej odpowiedzi, dopóki radca prawny nie zajmie się twoją sprawą, aby poznać wszystkie szczegóły twojego problemu.

Więcej o opłatach u radcy prawnego przeczytasz w tym artykule.
Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której ma siedzibę sąd apelacyjny. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z mocy prawa z dniem uzyskania przez komornika prawa wykonywania czynności, o których mowa w art. 2, i ustaje z dniem odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.