Regulamin kwoty z podatkiem

 Regulamin Prawonet24.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez KW Sp. z o.o.. za pośrednictwem serwisu internetowego prawonet24.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Regulamin dotyczy wszystkich usług tj. bezpłatnych oraz płatnych, świadczonych przez Serwis.

§1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej prawonet24.pl jest KW Sp. z o.o..
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z Serwisu (z wyjątkiem § 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Definicje:
  1. Usługodawca lub Prawonet24 – właściciel Serwisu określony w § 1 pkt. 1;
  2. Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie prawonet24.pl;
  3. Regulamin – niniejszy dokument;
  4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Serwisem oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
  6. Specjalista - korzystający z serwisu, który jest wpisany na listę adwokatów, listę radców prawnych, do wykazu notariuszy, na listę rzeczników patentowych, do wykazu komorników, wykazu zastępców notarialnych, wykazu asesorów komorniczych, na listę aplikantów adwokackich, listę aplikantów radcowskich, listę aplikantów notarialnych, listę aplikantów rzecznikowskich, listę aplikantów komorniczych, listę prawników zagranicznych, listę doradców podatkowych, mediatorów lub odpowiednik którejkolwiek z wyżej wskazanych list prowadzonej przez zagraniczne ograny prawniczego samorządu zawodowego
  7. Kancelaria - czyli Kancelaria prawna, jest miejscem, w której zawód wykonują adwokaci, radcowie prawni, notariusze, rzecznicy patentowi, komornicy, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wpisani na jeden z wyżej wskazanych wykazów, prowadzonych przez właściwe organy samorządu zawodowego (dotyczy Specjalistów niebędących osobami fizycznymi) i posiada uprawnienia do świadczenia usług prawnych;
  8. Użytkownik – osoba korzystającą z Serwisu;
  9. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
  10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;
  11. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  12. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta;
  13. Profil - zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  14. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie;
  15. Produkt – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą;
  16. Materiał – dostępny w Serwisie tekst, zdjęcie, dokument, baza danych lub innego typu dane umieszczone przez Usługodawcę, w tym informacje o Specjaliście lub Kancelarii zamieszczone w Serwisie;
  17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu;
  18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  19. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
  20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą;
  21. System Płatności – system za pomocą którego Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie w Serwisie. Operatorem Systemu Płatności jest ...
 5. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone oraz prawa do Materiałów, aplikacji i baz danych Serwisu są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z www.prawonet24.pl – są udostępniane na stronach Serwisu. Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 6. Korzystanie przez Użytkownika z Materiałów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywanie, szczególnie w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Materiałów udostępnianych na jego stronach;
  2. rozpowszechnianie Materiałów publikowanych na stronach Serwisu, w szczególności artykułów, porad prawnych, wzorów dokumentów, aktualności, ogłoszeń o pracę, danych Prawników, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy prawne, polityczne i gospodarcze);
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części;
  4. korzystanie z odpłatnych Materiałów zawartych w Serwisie bez wcześniejszego uiszczenia za nie opłaty.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu, w tym z Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez Regulamin oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Serwisu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Serwisem – są udostępniane na stronach www.prawonet24.pl.
 8. Jakiekolwiek inne niż określone w Dziale §1 pkt 4b korzystanie z Materiałów bez uprzedniej wyraźnej zgody Serwisu udzielonej na piśmie, jest zabronione, a naruszenie praw Serwisu (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Serwisem są udostępniane na stronach www.prawonet24.pl) do podlegających ochronie Materiałów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 9. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Serwis uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Serwisu, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

§2

Usługi elektroniczne świadczone przez serwis

 1. Serwis udostępnia Klientom następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Klienta: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania usługi. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ul. Młynarska 10, 26-600 Radom.
  2. Formularz Kontaktowy – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie, usługa udostępniona przez Usługodawcę nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Serwisie. Złożenie zapytania poprzez Formularz Zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi przez Specjalistę lub Usługodawcę. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z polityką prywatności udostępnioną w Serwisie. Korzystając z Formularza Zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie od wybranego podmiotu.
  3. Formularz Zamówienia – usługa świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
  4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola) w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola) w trakcie składania, wypełniania Formularza Zapytania – z chwilą złożenia Zapytania Klient zostaje zapisany na Newsletter. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: ul. Młynarska 10, 26-600 Radom.
  5. LiveChat – usługa świadczona nieodpłatnie polegająca na możliwości utrzymania kontaktu z Usługodawcą poprzez Serwis.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 prawonet24.pl może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia tych usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług przez Serwis wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty za fakt niestawienia się przez Klienta w umówionym terminie lub nie. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za brak możliwości zrealizowania zleconego za pomocą Formularza Kontaktowego terminu z przyczyn leżących po stronie Specjalisty. W przypadku konieczności odwołania Usługi zainteresowane strony obowiązane są odwołać ją za pośrednictwem Serwisu lub niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, poinformować o jej odwołaniu.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8 Regulaminu) Klient może składać:
  1. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. W formie pisemnej na adres ul. M, 26-600 Radom.
 9. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 10. Prawonet24.pl rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, prawonet24.pl zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

§3

Umowa sprzedaży oraz warunki jej zawarcia

 1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży, Klient może skontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu (usługi). Po ustaleniu cech Produktu (usługi) zostaje on dodany do oferty na stronie Serwisu i udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z § 3 pkt. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie.
 3. Cena Produktu widoczna w Serwisie podana jest w złotych polskich i nie zawiera podatku. O łącznej cenie Usługi będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie za pomocą Formularza Zamówień:
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie poprzez Formularz Zamówienia.
 6. Zawierając umowę o świadczenie Usług Klient i Specjalista potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 7. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt. 4 – b Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy.
 9. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§4

Podstawowe Profile, Zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowego Specjalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Specjaliście obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, izbę prawniczą, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń prawniczych, a także dane teleadresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania petentów. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Specjalisty. Samodzielnie zamieszczanie tego typu informacji na Profilach może skutkować usunięciem tych informacji oraz blokadą pola, na którym taką informację zamieszczono. Dostęp do zablokowanego pola Profilu odbywa się wówczas za pośrednictwem Usługodawcy.
 3. Jeden Specjalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Specjalistów.
 4. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Specjalisty. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 5. Każdy Specjalista może zlecić utworzenie swojego Profilu lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Specjalistę oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 7. Na Profilu zweryfikowanym Specjalista otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. zlecać edycję informacje o sobie;
  2. dodać swoje zdjęcie;
  3. odpowiadać na pytania wystawione przez Klientów w formie komentarzy;
  4. odpowiadać na zadane przez Klientów pytania;
  5. kontaktować się z Klientami.
 8. Specjalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć osób postronnych, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów) do których Specjalista nie ma praw. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 9. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.
 10. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 12. Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania i odpowiedzi lub tegoż części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 13. Odpowiadając na pytanie prywatne, Specjalista zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację odpowiedzi oraz na jej umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie.

§5

Profile Kancelarii, Zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowej Kancelarii wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej.
 2. Podstawowe informacje o Kancelarii obejmują: nazwę placówki prawniczej, izbę, kategorię, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Placówki.
 3. Każda Kancelaria może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Placówek. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Profil Kancelarii może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Placówki. Jeżeli Placówka ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z tych lokalizacji powinna zostać objęta osobnym Profilem.
 5. Właściciel może utworzyć Profil Kancelarii lub potwierdzić informacje zawarte na już istniejącym Profilu Kancelarii. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Właściciela oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 7. Na Profilu zweryfikowanym Placówki Właściciel otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o Placówce;
  2. dodać logotyp Placówki;
  3. przeglądać statystyki Profilu.
 8. Właściciel może zamieszczać w ramach Profilu Kancelarii jedynie logotyp Kancelarii. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku, gdy na logotyp Kancelarii udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 9. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Serwisu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela o tym fakcie.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Kancelarii, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§6

Forma, sposób i termin płatności

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. System Płatności – za pomocą kanału udostępnionego przez Krajowy Integrator Płatności S.A.. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przelewem w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§7

Koszt, sposób i termin dostawy, realizacja zamówienia

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące formy dostawy:
  1. Elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;
  2. Korespondencyjna – dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W zależności od wybranej formy dostawy Klient ponosi koszty dostawy Produktu (usługi):
  1. Elektroniczna – dostawa jest nieodpłatna;
  2. Korespondencyjna – dostawa jest odpłatna. Koszt dostawy wynosi 14,90 PLN brutto. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru dostawy korespondencyjnej Usługodawca dostarcza Produkt (usługę) za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczta Polska.
 4. Termin dostawy Produktu (usługi) do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu (usługi) lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych.
 5. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Usługodawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z § 3 pkt. 4 – b Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.

§8

Reklamacja Usługi

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt (usługa) ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt (usługę) bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Pisemnie (korespondencyjnie) na adres ul. Młynarska 10, 26-600 Radom.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu (usługi) do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt (usługa) nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem § 10 pkt. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt. 9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Pisemnie (korespondencyjnie) na adres ul. Młynarska 10, 26-600 Radom.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt (usługę), będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu (usługi) w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów (usług), które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu (usługi), partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów (usług) przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba, że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Młynarska 10, 26-600 Radom.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu (usługi) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (usługi).
 9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu (usługę) inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (usługi).
  3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Usługodawcy, zwanych dalej Specjalista, w chwili zawarcia umowy z Usługodawcą, oświadcza że:
  1. Prawo do wykonywania zawodu przez Prawnika nie jest w żaden sposób ograniczone lub jest kancelarią prawną, w której zawód wykonują adwokaci, radcowie prawni, notariusze, rzecznicy patentowi, komornicy, doradcy podatkowi, mediatorzy lub prawnicy zagraniczni, których prawo do wykonywania zawodu nie jest w żaden sposób ograniczone.
  2. Korzystanie z Usługi Elektronicznych Serwisu jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Prawnika działalnością zawodową.
 5. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt (usługę) wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.